Thứ Hai, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về cặp phạm trù cái Riêng và cái Chung, ý nghĩa phương pháp luận, vận dụng với thực tiễn sinh viên?

CẶP PHẠM TRÙ CÁI CHUNG VÀ CÁI
RIÊNG
1. Định nghĩa:
-  Cái riêng là một phạm trù triết học dùng để chỉ một sự
vật hiện tượng, một quá trình riêng biệt nào đó. Chẳng
hạn là cái bàn này, cái cây nọ, hành tinh kia. Như vậy cái
riêng là một chỉnh thể, nó có thể tồn tại tương đối độc lập
trước nhiều cái khác.
- Cái chung là một phạm trù triết học dùng để chỉ những
mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung cho
nhiều sự vật hiện tượng khác nhau. Chẳng hạn màu trắng,
tư duy…Như vậy cái chung là cái bộ phận  nhưng có sự
lặp lại nhiều lần.
Ngoài cái chung và cái riêng còn có cái  đơn nhất đó là
những mặt, những thuộc tính chỉ xuất hiện ở sự vật duy
nhất nào đó, không lặp lại ở những sự vật khác.
Tóm lại cái riêng là chỉnh thể thống nhất giữa cái chung
và cái đơn nhất.
2. Mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng:
-  Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, tồn tại thông qua
cái riêng bởi vì mỗi một cái chung chỉ là một mặt, một bộ
phận của những cái riêng nên nó không thể tách riêng bởi
cái riêng. VD: Tư  duy không thể tách rời con người, nó là
bộ phận tồn tại trong mỗi con người, lợi ích chung cũng là
lợi ích riêng của từng người; Màu trắng được biểu hiện
thông qua cái áo…
- Cái riêng tuy tồn tại độc lập nhưng không hoàn toàn cô
lập mà mỗi cái riêng đều  phải tồn tại trong mối liên hệ để
dần đến cái chung.
- Cái chung thì bền vững sâu sắc hơn cái riêng, bởi vì nó
bao gồm những mặt, những thuộc tính bên trong lặp đi lặp
lại nên cái chung bao hàm 1 cách đại khái cái riêng.
Ngược lại cái riêng thì phong phú,  đa dạng hơn cái chung
bởi vì trong cái riêng ngoài những cái riêng còn có cái đặc
thù và đơn nhất. Cho nên cái riêng không ra nhập hết vào
cái chung.
- Trong quá trình vận động và phát triển cái chung và cái
đơn nhất có thể chuyển hoá vào nhau, từ một cái đơn nhất
ban đầu có thể dần dần chuyển hoá thành cái chung,
chẳng hạn sự xuất hiện cái mới… Ngược lại từ cái chung
có thể chuyến hoá thành cái đơn nhất, chẳng hạn sự mất
đi của một cái cũ..
3. Ý nghĩa, phương pháp luận:
-  Quá trình nhận thức của con người phải đi từ cái riêng
đến cái chung.
-  Phải biết vận dụng cái chung vào để cải tạo cái riêng
nhưng đồng thời phải tính đến những điều kiện đặc thù
riêng có của từng cái riêng cho phù hợp.
-  Phải biết vận dụng mối quan hệ chuyển hoá giữa cái
chung và cái đơn nhất qua đó thúc đẩy quá trình phát triển
của sự vật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét