Thứ Hai, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển? cho ví dụ minh họa.

   Khái niệm: Đó không phải là sự biến đổi tăng lên hay giảm đi đơn thuần về lượng hay biến đổi tuần hoàn lặp đi lặp lại ở chất cũ mà là sự biến đổi về chất theo hướng ngày càng hoàn thiện của sự vật ở những trình độ ngày càng cao hơn.
   Phát triển cũng là quá trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn khách quan vốn có của sự vật,hiện tượng,là quá trình thống nhất giữa phủ định các nhân tố tiêu cực và kế thừa,nâng cao nhân tố tích cực từ sự vật, hiện tượng cũ trong hình thái của sự vật hiện tượng mới.
   Các tính chất của sự phát triển
-          Tính khách quan của sự phát triển biểu hiện trong nguồn gốc của sự vận động và phát triển.Đó là quá trình bắt nguồn từ bản than sự vật hiện tượng,là quá trình giải quyết mâu thuẫn của sự vật hiện tượng. Vì vậy phát triển là thuaacj tính tất yếu,khách quan,không phụ thuộc vào ý thức của con người
-          Tính phổ biến của sự phát triển được thể hiện ở các quá trình phát triển diễn ra trong mọi lĩnh vực tự nhiên,xã hội và tư duy.
-          Tính đa dạng, phong phú của sự phát triển được thể hiện ở chỗ phát triển là khuynh hướng chung của mọi sự vật hiện tượng mỗi lĩnh vực có quá trình phát triển không hoàn toàn giống nhau.
  Ý nghĩa phương pháp luận:
      -     Nguyên lý về sự phát triển là cơ sở lý luận khoa học để định hướng nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.
      -     Quan điểm phát triển đòi hỏi phải khác phục tư tưởng bảo thủ,trì trệ, định kiến,đối lập với sự phát triển
      -      Theo quan điểm phát triển,để nhận thức và giải quyết bất cứ vấn đề gì trong thực tiễn,một mặt cần phải đặt sự vật theo khuynh hướng đi lên của nó vì vậy đòi hỏi phải nhận thức được tính quanh co,phức tạp của sự vật ,hiện tượng trong quá trình phát triển của nó.
      -      Như vậy với tư cách là khoa học về mối quan hệ phổ biến và sự phát triển,phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mac-Leenin giữ 1 vai trò đặc biệt quan trọng trong nhận thức và thực tiễn.Khẳng định vai trò của phép biện chứng duy vật.
Phép biện chứng là phương pháp mà điều căn bản là nó xem xét những sự vật và những phản ánh của chúng trong tư tưởng trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng,trong sự rang buộc,sự vận động,sự phát sinh,sự tiêu vong của chúng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét